# Aritmetiniai veiksmai

# Apie aritmetinius veiksmus

 • Skaičiavimuose gali prireikti ką nors sudauginti, padalinti, sudėti ar atimti, todėl tokius veiksmus galite atlikti ir su C++ pagalba.
 • Aritmetinius veiksmus galima naudoti bet kur, kur prireikia: kuriant kintamuosius ir iškart pasiskaičiuojant jo reikšmę, išvedant ką nors, patikrinimo sąlygose ir pan.
 • Skaičiavimai atliekami tokia tvarka kaip nusako matematika: daugyba ir dalyba, tuomet sudėtis ir atimtis.
 • Jeigu reikia, eiliškumą galima pakeisti naudojant skliaustus.

# Aritmetiniai operatoriai

Operatorius Pavadinimas Pavyzdys Apibūdinimas
+ Sudėtis x + y x ir y skaičių suma
- Atimtis x - y skirtumas atėmus yx
* Daugyba x * y x ir y sandauga
/ Dalyba x / y dalmuo padalinus xy
% Modulis x % y liekana padalinus xy

# Priskyrimo operatoriai

Priskyrimas Tas pats kaip... Apibūdinimas
x = y x = y Kairys operandas įgaus reikšmę kuri yra dešinėje pusėje
x += y x = x + y Sudėtis
x -= y x = x - y Atimtis
x *= y x = x * y Daugyba
x /= y x = x / y Dalyba
x %= y x = x % y Liekana

# Didinimo / mažinimo operatoriai

Operatorius Pavadinimas Apibūdinimas
++x prieš-didinimas Padidins x vienu, tada grąžins x
x++ po-didinimas Grąžins x, tada padidins x vienu
--x prieš-mažinimas Sumažins x vienu, tada grąžins x
x-- po-mažinimas Grąžins x, tada sumažins x vienu

# Pavyzdžiai

# Pavyzdys 1

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	cout << 5 + 3 << endl;
	cout << 2 * 7 << endl;
	cout << 4 - 7 << endl;
	cout << 4 / 2 << endl;
}

Rezultatai:

8
14
-3
2

# Pavyzdys 2

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int pirmas = 7 * 5;
	int antras = pirmas + 2;

	cout << pirmas << endl;
	cout << antras << endl;

	cout << antras - 4 * 2 << endl;
}

Rezultatai:

35
37
29

# Pavyzdys 3

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	double skaiciavimas = 10 * (2 + 1) / 5;
	cout << skaiciavimas;
}

Rezultatai:

6

# Pavyzdys 4

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	cout << 7 / 3 << endl;
	cout << (double)7 / 3 << endl;
	cout << endl;

	cout << 5 / 2 << endl;
	cout << (double)5 / 2 << endl;
}

Rezultatai:

2
2.33333

2
2.5

# Pavyzdys 5

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int pirmas = 7;
	int antras = 3;

	int atsakymas1 = pirmas / antras;
	double atsakymas2 = pirmas / antras;
	int atsakymas3 = (double)pirmas / antras;
	double atsakymas4 = (double)pirmas / antras;

	cout << atsakymas1 << endl << atsakymas2 << endl
		<< atsakymas3 << endl << atsakymas4;
}

Rezultatai:

2
2
2
2.33333

# Pavyzdys 6

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int pirmas = 7;
	double antras = 7.0;
	double trecias = (double)7;
	double ketvirtas = 7;

	cout << pirmas / 3 << endl;
	cout << antras / 3 << endl;
	cout << trecias / 3 << endl;
	cout << ketvirtas / 3 << endl;
}

Rezultatai:

2
2.33333
2.33333
2.33333

# Pavyzdys 7

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int pirmas = 7;
	int antras = 3;
	double dalmuo = (double)pirmas / antras;
	int liekana = pirmas % antras;

	cout << "dalmuo: " << dalmuo << endl;
	cout << "liekana: " << liekana << endl;
}

Rezultatai:

dalmuo: 2.33333
liekana: 1

Patarimas

Prisiminkite kaip vyksta dalyba kampu ir bus lengviau suprasti kokiu būdu yra randama liekana.

# Pavyzdys 8

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	cout << 7 % 4 << endl;
	cout << 8 % 3 << endl;
	cout << 17 % 7 << endl;
}

Rezultatai:

3
2
3

# Pavyzdys 9

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int pirmas = 9;
	int antras = 4;

	cout << pirmas << " + " << antras << " = " << pirmas + antras << endl;
	cout << pirmas << " + " << antras << " = " << (pirmas + antras) << endl;

	int suma = pirmas + antras;

	cout << pirmas << " + " << antras << " = " << suma;
}

Rezultatai:

9 + 4 = 13
9 + 4 = 13
9 + 4 = 13

# Pavyzdys 10

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int pirmas = 5;
	int antras = 6;

	int suma = pirmas + antras;
	int skirtumas = pirmas - antras;
	int sandauga = pirmas * antras;
	double dalmuo = (double)pirmas / antras;

	cout << pirmas << " + " << antras << " = " << suma << endl;
	cout << pirmas << " - " << antras << " = " << skirtumas << endl;
	cout << pirmas << " * " << antras << " = " << sandauga << endl;
	cout << pirmas << " / " << antras << " = " << dalmuo << endl;
}

Rezultatai:

5 + 6 = 11
5 - 6 = -1
5 * 6 = 30
5 / 6 = 0.833333

# Pavyzdys 11

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int a = 5;
	cout << "a = " << a << endl << endl;

	int b = a++;
	cout << "a = " << a << endl;
	cout << "b = " << b << endl;
}

Rezultatai:

a = 5

a = 6
b = 5

# Pavyzdys 12

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int skaicius = 5;

	cout << "skaicius  = " << skaicius << endl;
	cout << "skaicius++ = " << skaicius++ << endl;
	cout << "skaicius  = " << skaicius << endl;
	cout << "++skaicius = " << ++skaicius << endl;
	cout << "skaicius  = " << skaicius << endl;
	cout << "skaicius++ = " << skaicius++ << endl;
	cout << "skaicius  = " << skaicius << endl;
	cout << "skaicius++ = " << skaicius++ << endl;
	cout << "skaicius  = " << skaicius << endl;
	cout << "skaicius-- = " << skaicius-- << endl;
	cout << "skaicius  = " << skaicius << endl;
	cout << "--skaicius = " << --skaicius << endl;
	cout << "skaicius  = " << skaicius << endl;
}

Rezultatai:

skaicius  = 5
skaicius++ = 5
skaicius  = 6
++skaicius = 7
skaicius  = 7
skaicius++ = 7
skaicius  = 8
skaicius++ = 8
skaicius  = 9
skaicius-- = 9
skaicius  = 8
--skaicius = 7
skaicius  = 7

# Pavyzdys 13

Kodas:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int skaicius = 5;

	cout << "skaicius: " << skaicius << endl;

	skaicius -= 3;
	cout << "-= 3: " << skaicius << endl;

	skaicius *= 2;
	cout << "*= 2: " << skaicius << endl;

	skaicius += 7;
	cout << "+= 7: " << skaicius << endl;

	skaicius /= 2;
	cout << "/= 2: " << skaicius << endl;
}

Rezultatai:

skaicius: 5
-= 3: 2
*= 2: 4
+= 7: 11
/= 2: 5

# Pavyzdys 14

Kodas:

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
	int skaicius = 2;
	int penktas_laipsnis = pow(skaicius, 5);

	cout << "skaicius: " << skaicius << endl;
	cout << "penktas laipsnis: " << penktas_laipsnis << endl;
}

Rezultatai:

skaicius: 2
penktas laipsnis: 32

# Pavyzdys 15

Kodas:

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
	int skaicius = 9;
	double saknis = sqrt(skaicius);

	cout << "skaiciaus " << skaicius << " saknis " << saknis;
}

Rezultatai:

skaiciaus 9 saknis 3

# Pavyzdys 16

Kodas:

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
	int skaicius = 4;
	cout << "skaiciaus " << skaicius << " saknis " << sqrt(skaicius);
}

Rezultatai:

skaiciaus 4 saknis 2

# Užduotys

# Užduotis 1

Išveskite į ekraną pasirinktą skaičių, jo kvadratą, jį pakeltą trečiu laipsniu.

# Užduotis 2

Susikurkite tris kintamuosius skaičiams saugoti. Išveskite šių skaičių sumą ir sandaugą.

# Užduotis 3

Susikurkite du kintamuosius skaičiams saugoti. Išveskite šių skaičių sumą ir skirtumą. Išveskite sandaugą, gautą padauginus sumą ir skirtumą. Išveskite dalmenį, gautą padalinus sumą iš skirtumo.

# Užduotis 4

Susikurkite keturis kintamuosius skaičiams saugoti. Išveskite šių skaičių vidurkį.

# Užduotis 5

Išveskite į ekraną dviejų skaičių sumą, skirtumą, sandaugą ir dalmenį, kiekvieną kartą nurodant atliekamą veiksmą ir šių skaičių reikšmes. Pvz.:

4 + 5 = 9
4 - 5 = -1
…

# Užduotis 6

Išveskite į ekraną šių veiksmų atsakymus:

-1 + 4 * 6
(35 + 5) % 7
14 + -4 * 6 / 11
2 + 15 / 6 * 1 - 7 % 2

Turite gauti: 23, 5, 12, 3.

# Užduotis 7

Išveskite norimo skaičiaus daugybos lentelę nuo 1 iki 10. Pavyzdžiui:

5 * 1 = 5
5 * 2 = 10
…
5 * 10 = 50

# Užduotis 8

Susikurkite dviženklį skaičių. Raskite jo skaitmenų sumą.

Pavyzdžiui: 58 -> 5 + 8 = 13.

Kad gauti pirmą skaitmenį galima dalinti iš 10 (būtinai kaip intint).

Kad gauti antrą skaitmenį galima dalinti su %10.